मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय

Documents: 

आ.व.२०७१/०७२ का लागि स्वीकृत कर, शुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिवानाको दररेट