मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय

Approved revenue,fee,penalty rate FY 2071/072