मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय

सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिमको नगरपालिकको विवरण