मेचीनगर नगरपालिकाको तेस्रो नगरसभा बैठकका निर्णयहरु