मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय

अा.व.२०७४।०७५ का लागि स्वीकृत कर, शुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिवानाकाे दररेटहरू