FAQs Complain Problems

समाचार

व्यक्तिगत घटना दर्ता

मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय

२०७० बैसाख १ गते देखि २०७० चैत्र मसान्त सम्मको व्यक्तिगत घटना दर्ताको विवरण

महिना जन्मदर्ता संख्या मृत्यूदर्ता संख्या विवाहदर्ता संख्या बसाईसराई दर्ता संख्या सम्बन्धबिच्छेद संख्या
महिला पुरुष जम्मा महिला पुरुष जम्मा दर्ता गएको आएको
बैसाख १९२ २२५ ४१७ १३ ३४ ४७ ९७ ६३ ३३ २२४ -
जेष्ठ १२१ १२७ २४८ ११ २१ ३२ ८५ ६७ ११५ १६२ -
असार ९९ १२२ १२१ ११ १३ २४ ७२ ५१ ५३ १४१ -
साउन २५ ७६ १४१ ११ १५ २६ ३२ ३६ ३२ ९९ -
भाद्र ६३ ६१ १२४ १० १६ २६ २८ ४३ ७३ २०१ -
असोज ६९ ५३ १२२ १३ ३४ १५ ४५ -
कार्तिक ६६ ६२ १२८ १७ २४ ४७ १८ १९ ५८ -
मंसिर १३० १३३ २६३ ३५ ४३ ७२ १९ ६६ -
पुस ७१ ८२ १५३ १३ १४ २७ ७३ १९ ३१ १२६ -
माघ ६६ ८० १४६ १४ २१ ५३ ३१ ४५ १०३ -
फागुन ७५ ९९ १७४ १२ १२ २४ ५४ ३१ ३४ ११२ -
चैत्र ६८ ९३ १६१ १३ १४ २७ ४८ २८ १३ १०४ -
जम्मा १०८५ १२१३ २२९८ १२२ २१२ ३३४ ९९५ ४२१ ४४५ १४४१ -

 

२०७१ बैसाख १ गते देखि २०७१ चैत्र मसान्त सम्मको व्यक्तिगत घटना दर्ताको विवरण

महिना जन्मदर्ता संख्या मृत्यूदर्ता संख्या विवाहदर्ता संख्या बसाईसराई दर्ता संख्या सम्बन्धबिच्छेद संख्या
महिला पुरुष जम्मा महिला पुरुष जम्मा दर्ता गएको आएको
बैसाख ८३ ९९ १८२ १५ १७ ३२ ५२ २८ १९ ८० -
जेष्ठ ७८ १०६ १८४ २६ ३१ ६१ ३७ ३७ १६९ -
असार ७३ १०५ १७८ १४ १८ ५४ २९ २६ ८६ -
साउन ६५ ७८ १४३ १५ २४ ५४ २७ १८ ६८ -
भाद्र ६६ ४८ ११४ ११ २२ ३३ ३८ २६ २६ ६४
असोज ५३ ४० ९३ १५ ४४ २३ १६ ५७ -
कार्तिक २१५ २३० ४४५ १८ २७ १०० १२९ ७९ ३१० -
मंसिर ८५ ९२ १७७ १४ १९ ६८ ६३ ३१ १६४
पौष ६२ ५४ ११६ ११ १४ २५ ५९ ३३ ४० १०२ -
माघ ६३ ७५ १३८ १२ १५ २७ ५६ ३० २३ ७८
फागुन ४९ ५५ १०४ ६४ ३४ २६ १२६ -
चैत्र ६३ ८५ १४८ १३ २५ ३८ ७४ २९ २३ ७५
जम्मा ९५५ १०६७ २०२२ १०३ १९३ २९६ ७२४ ४८८ ३६४ १३७९
 

 

 

 

 

२०७२ बैसाख १ गते देखि हालसम्मको व्यक्तिगत घटना दर्ताको विवरण

महिना जन्मदर्ता संख्या मृत्यूदर्ता संख्या विवाहदर्ता संख्या बसाईसराई दर्ता संख्या सम्बन्धबिच्छेद संख्या
महिला पुरुष जम्मा महिला पुरुष जम्मा दर्ता गएको आएको
बैसाख ८३ ७९ १६२ १७ ६१ २३ २२ ८५
जेष्ठ ६६ ६५ १३१ १७ ६४ १३ ४७ -
असार १६४ २०६ ३७० १९ २८ ४७ १५१ ४३ १५ ११२
साउन ४३ ५० ९३ १४ १८ ५२ २७ १४ ६३
भाद्र ३८ ४० ७८ १० १४ २४ २८ १० -
असोज ४२ ५९ १०१ १३ २१ ३९ १३ २३
कार्तीक ५१ ५१ १०२ १० १३ ४० १३ १० २४