मेचिनगर नगरपालिकाको संक्षिप्‍त परिचय

स्थानीय स्वायक्त शासन ऐन २०५५